Gwarancja Maleks

Lakiernia MALEKS udziela gwarancji  na przyczepność powłoki lakierniczej na detalach aluminiowych:

– 5 lat poza granicami RP pod warunkiem zastosowania podkładu,
– 3 lata poza granicami RP bez zastosowania podkładu,
– 5 lat w Polsce bez konieczności zastosowania podkładu.
z uwzględnieniem poniższych warunków.

Lakiernia Proszkowa MALEKS w Pszczółkach nie będzie w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności z tytułu niniejszej gwarancji w przypadku wystąpienia pojedynczo lub łącznie któregokolwiek z wymienionych niżej zdarzeń:

 1. gdy przyczyną uszkodzenia powłoki jest stosowanie taśm samoprzylepnych lub stosowanie uszczelniaczy lub mastyk,
 2. gdy farba proszkowa jest dostarczona od klienta (farba powierzona),
 3. gdy pomalowany produkt nie jest czyszczony i konserwowany zgodniez częścią 1 Załącznika,
 4. gdy powłoka była lokalnie naprawiana jak opisano w Części 2 Załącznika,
 5. gdy pomalowany produkt jest narażony w sposób ciągły na temperaturę wyższą od 70 °C lub znajduje się w strefie bezpośredniego oddziaływania środowiska morskiego, środowiska kwasów lub źródeł emisji agresywnych czynników przemysłowych lub innych, takich jak gazy, opary, pyły itd., o których wiadomo lub uznaje się je za niszczące lub powodujące korozję termoutwardzalnych powłok proszkowych,
 6. gdy w ciągu 45 dni od daty, kiedy wada powłoki stała się widoczna dla właściciela budynku, wystąpienia uszkodzenia nie otrzymano pisemnego zgłoszenia tego faktu,
 7. gdy powłoka została uszkodzona mechanicznie,
 8. gdy odporność korozyjna np. pęcherzenie, zjawisko podnoszenia i łuszczenia powłoki, związana jest ze złą jakością metali, przy czym lakiernia będzie zgłaszać widoczne wady metalu przed malowaniem, co automatycznie wykluczy całą partię materiału z gwarancji,
 9. gdy podnoszenie powłoki, zarysowania i inne uszkodzenia takie jak utrata przyczepności spowodowane są przez niewłaściwe obchodzenie się z produktem podczas montażu, cięcie lub wiercenie,
 10. gdy detale nie są rozpoznawalne co do wykonawcy oraz daty wykonanej usługi na podstawie wspólnie uzgodnionym systemie znakowania detali,
 11. gdy elementy są przemalowywane lub z widocznymi wadami powłoki tj. rysy, produkty korozji itp.

ZAKRES GWARANCJI

Wielkość całkowita odszkodowania wypłaconego z tytułu każdej reklamacji nie może przekroczyć 2-krotnej wartości wykonanej usługi uznanej za wadliwą, przy czym wartość ta będzie zmniejszana   o 10% na rok.

Lakiernia Maleks nie będzie odpowiadać finansowo za koszty związane z wymianą uszkodzonego detalu, typu: serwis, demontaż, transport, montaż itp. Zakres odpowiedzialności obejmuje tylko przemalowanie detalu (dostarczonego przez kontrahenta do lakierni), usunięcie wady powłoki lub, jeżeli to konieczne zakup nowego detalu (uszkodzonego fragmentu) i jego pomalowanie.

Produktem naprawczym do powłoki będzie dwuskładnikowa ciekła farba poliuretanowa lub produkt równoważny.

Lakiernia Proszkowa MALEKS nie będzie odpowiedzialna pod żadnym warunkiem za jakiekolwiek straty będące następstwem stwierdzonych wad lub straty pośrednie, straty i koszty obejmujące utracone zyski lub reklamacje stron trzecich.

ZAŁĄCZNIK

Część 1

Produkt pokryty z farby proszkowej powinien być czyszczony, gdy ulegnie zabrudzeniu. Czas czyszczenia powinno się określać zależnie od intensywności zabrudzeń, przy czym zaleca się czyszczenie profili i paneli fasadowych itd. przynajmniej 2 razy w roku.

Czyszczenie powinno się rozpocząć od dnia instalacji w zabudowaniach właściciela obiektu poprzez umycie całej powierzchni z zastosowaniem łagodnego nieagresywnego detergentu i ciepłej wody za pomocą miękkiej szmatki lub gąbki, ale nie bardziej chropowatej niż szczotka z włosia naturalnego. Zabrania się stosowania roztworów silnych alkaliów lub rozpuszczalników.

Obowiązkiem klienta jest prowadzenie pełnej dokumentacji potwierdzającej wykonywanie czyszczenia objętych gwarancją powierzchni budynku wciągu całego okresu gwarancji.

Część 2

Zastosowanie farb naprawczych powoduje wykluczenie powierzchni pomalowanych tymi farbami