Polityka praywatności

INFORMACJA OCHRONY  DANYCH OSOBOWYCH  RODO

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz..UE L 119 z 04.05.2016) uprzejmie informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Maleks Lakiernia Proszkowa Marek i Anna Aleksandrowicz ul. Żuławska 4, 83-032 Pszczółki NIP 604-015-80-64, REGON 221741142.
  2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w celu: wykonania zawartej umowy, zamówienia, fakturowania. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji złożonego przez Państwa zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do wykonania umowy.
  3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: osoby upoważnione przez Administratora Danych Osobowych t. j. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać ciążące na nich obowiązki), kurierzy, i pracownicy poczty w zakresie danych korespondencyjnych, pracownicy kancelarii prawnej.
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa.
  5. Posiadają Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuacją, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych w każdym czasie bez wpływu na  zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
  6. Przechowujemy Państwa dane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia. Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń.
  7. W przypadku zamiaru cofnięcia zgody na przetwarzanie prosimy o kontakt telefoniczny nr 669-242-110 , listowny bądź mailowy na adres anna.aleksandrowicz@maleks.net.pl
  8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Państwa dane osobowe nie będą odpowiednio chronione.