Warunki handlowe

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE I TECHNICZNE LAKIERNI PROSZKOWEJ MALEKS

MAREK I ANNA ALEKSANDROWICZ

I. Zakres przedmiotowy
1. Ogólne warunki handlowe i techniczne mają zastosowanie do wszelkich umów i zamówień, których stroną wykonującą świadczenie jest Lakiernia Proszkowa Maleks (zwana dalej Zleceniobiorcą).
2. Przedmiotem umów może być nakładanie powłoki lakierniczej.
3. Niniejsze ogólne warunki handlowe i techniczne określają w szczególności: procedurę składania zamówień, zasady i terminy ich realizacji, zasady składania reklamacji, terminy płatności.
4. Niniejsze ogólne warunki handlowe i techniczne są zamieszczone na stronie internetowej Zleceniobiorcy: www.maleks.net.pl

II. Zamówienia.
1. Zleceniodawca składa zamówienia pocztą elektroniczną lub na druku zamówienia. Zleceniodawca powinien załączyć do zamówienia dokumenty rejestrowe przedsiębiorstwa.
2. Zamówienia złożone w formie druku zamówienia powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji lub posiadające pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zleceniodawcy.
3. Zamówienie złożone przez Zleceniodawcę powinno wskazywać:
3.1. dokładny opis produktu (parametry techniczne, typ, numer jakiego środowiska korozyjności będzie miał zastosowanie przedmiot, przeznaczenie obiektu, itd.),
3.2. sposób dostawy (odbiór własny, dostawa przez Zleceniobiorcę),
3.3. miejsce dostawy
3.4. osobę upoważnioną do dokonania odbioru,
3.5. oczekiwany okres gwarancji, w przypadku nieokreślenia terminu gwarancja nie będzie udzielana,
3.6. należy podać stronę lakierowania, w przypadku braku takiej informacji usługa zostanie wykonana (po obu stronach)
4. W zamówieniach na wykonanie usługi lakierowania proszkowego należy przedstawić rysunki z zaznaczeniem miejsc na wykonanie otworów technologicznych. W przypadku braku rysunków lakiernia nie ponosi odpowiedzialności za wykonane otwory technologiczne.
5. Zamówienie musi zawierać specyfikacje materiałową dostarczonych elementów (przede wszystkim parametr odporności temperaturowej). W przypadku braku takiej informacji Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niepożądane skutki wynikające z technologii lakierowania proszkowego.
6. Zleceniobiorca na życzenie Zleceniodawcy potwierdza zamówienie, w szczególności określając:
6.1. cenę zamówionej usługi oraz (ewentualnie) wysokość udzielonego rabatu,
6.2. termin dostawy
6.3. potwierdzenie rodzaju transportu oraz sposobu odbioru lub dostawy.
7. Zleceniodawca składając zamówienia oświadcza, że spawy w miejscach łączeń są w 100% szczelne.

III. Ceny.
1. Ceny ustalane są indywidualnie do każdego zamówienia.
2. Zleceniobiorca zawsze podaje cenę netto.
3. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo zmiany cen w zależności od sytuacji rynkowej, wskaźnika inflacji, zmiany kursów walut, zmiany cen materiałów,
4. Zleceniobiorca ma prawo podwyższyć ceny umowne w przypadku zmniejszenia zamówienia bądź odstąpienia przez Zleceniodawcę od wcześniej uzgodnionych poziomów odbioru.

IV. Dostawa
1. Dostawa polakierowanych elementów następuje w sposób określony w potwierdzeniu zamówienia.
2. Dostawa może zostać wstrzymana w przypadku zalegania przez Zleceniodawcę z wymagalnymi płatnościami względem Zleceniobiorcy.
3. Zleceniobiorca podejmie wszelkie możliwe starania, aby dostawa została zrealizowana w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia.
4. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do uzgodnienia ze Zleceniodawcą harmonogramu dostaw w zależności od wielkości złożonego zamówienia.
5. W sytuacji, gdy Zleceniobiorca z przyczyn niezależnych od siebie, nie będzie w stanie dostarczyć zamówionych polakierowanych elementów w oznaczonym terminie, niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zleceniodawcę i wskaże najbliższy możliwy termin dostawy.

V. Transport i odbiór towaru.
1. Sposób transportu i odbioru polakierowanych elementów przez Zleceniodawcę strony ustalają indywidualnie, przy uwzględnieniu możliwości transportowych Zleceniobiorcy.
2. Polakierowane elementy są transportowane w specjalnej foli stretch, która musi być niezwłocznie usunięta przez Zleceniodawcę po wykonaniu transportu. Folia, w którą pakowany jest polakierowany materiał służy tylko i wyłącznie do zabezpieczenia elementów do transportu i rozładunku.
3. W przypadku odbioru polakierowanych elementów transportem własnym, osoba działająca w imieniu bądź na zlecenie Zleceniodawcy obowiązana jest przedstawić stosowne upoważnienie do odbioru.
4. W przypadku, gdy transport polakierowanych elementów jest wykonywany przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca jest zobowiązany:
4.1. określić godziny, w których polakierowane elementy mogą zostać dostarczone,
4.2. pozostawać w gotowości do odbioru polakierowanych elementów w uzgodnionym terminie,
4.3. miejsce dostawy
4.4. wskazać osobę upoważnioną do dokonania odbioru polakierowanych elementów,
4.5. dokonać rozładunku polakierowanych elementów w ciągu 2 godzin od jego dostarczenia- za dodatkowy czas postoju Zleceniodawca ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 150,00 złotych za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.
5. Zleceniodawca dokonuje odbioru ilościowego i jakościowego polakierowanych elementów oraz niezwłocznie informuje Zleceniobiorcę o wystąpieniu ewentualnych nieprawidłowości.
6. Odbiór polakierowanych elementów będzie odbywał się poprzez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez osobę upoważnioną do odbioru.

VI. Płatność.
1. Wszelkie płatności Zleceniodawcy powinny być dokonywane na podstawie wystawionej przez Zleceniobiorce faktury VAT i w oznaczonym w niej terminie.
2. Płatność dokonywana jest gotówką w kasie bądź w formie przelewu bankowego na rachunek Zleceniobiorcy wskazany na fakturze VAT.
3. Za dzień zapłaty uważana jest data wpłaty gotówki w kasie bądź data wpływu środków na rachunek bankowy Zleceniodawcy,
4. W przypadku braku zapłaty za dostarczone polakierowane elementy w terminie wskazanym w fakturze VAT, wszelkie należności Zleceniodawcy stają się natychmiast wymagalne i mogą być dochodzone przez Zleceniobiorcę w pełnym zakresie.

VII. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy.
1. Zleceniobiorca wykonuje lakierowanie zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami, posiada aktualne wymagalne atesty jakościowe na materiały wykorzystywane do realizacji zlecenia oraz są oznaczone zgodnie z obowiązującymi dla nich przepisami.
2. Zleceniobiorca odpowiada wyłącznie za wady, które uwidoczniły się w warunkach normalnego używania polakierowanych elementów oraz przy jego właściwym wykorzystaniu i eksploatacji.
3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zastosowanie oraz magazynowanie sprzedanych polakierowanych elementów przez Zleceniodawcę lub inny podmiot na jego zlecenie. Polakierowany materiał musi być przechowywany w suchych i przewiewnych pomieszczeniach z wykluczeniem narażenia na działania zewnętrznych warunków atmosferycznych.
4. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy dostarczony materiał do lakierowania nie spełnia parametrów technicznych i konstrukcyjnych pod kątem poddania do obróbce lakierniczej.
5. Zleceniobiorca nie odpowiada w przypadku, gdy z polakierowanych elementów nie zostanie usunięta folia stretch po dostarczeniu go na miejsce dostawy. W przypadku zabezpieczenia elementów folią ochronną, folia ta powinna zostać usunięta w czasie podanym w karcie charakterystyki, w innym przypadku może dojść do zwulkanizowania się folii i powstania
nieusuwalnych plam.

VIII. Reklamacje.
1. W przypadku reklamacji z tytułu gwarancji Zleceniodawca zobowiązany jest przedstawić wykonawcy w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej następujące dokumenty dotyczące
przedmiotu reklamacyjnego:
1.1. dokument gwarancji,
1.2. zamówienie,
1.3. dowód dostawy materiału do lakierni.
W przypadku braku w/w dokumentów reklamacje nie będą uwzględniane.
2. Reklamacje ilościowe oraz uszkodzenia mechaniczne muszą być zgłaszane przy odbiorze lub dostawie polakierowanych elementów. Z reklamacji będzie sporządzany protokół reklamacyjny.
3. Reklamacje jakościowe muszą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od daty dostawy lub odbioru polakierowanych elementów. Zgłoszenie powinno zawierać opis wady oraz zdjęcia.
4. Reklamacje dotyczące wad ukrytych, tj. wad, których Zleceniodawca nie mógł wykryć w chwili wydania polakierowanych elementów, muszą być zgłaszane Zleceniobiorcy pisemnie w ciągu 14 dni roboczych od momentu ich wykrycia, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca od daty odbioru lub dostawy.
5. Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

IX. Gwarancja.
1. Gwarancja wystawiona jest na „dokumencie gwarancyjnym” z uwzględnieniem warunków gwarancji w nim zawartych.
2. Zleceniobiorca nie udziela gwarancji oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakość przelakierowanych elementów (wyjątek stanowią blachy ocynkowane hutniczo powlekane lakierem przez hutę- których powłoka spełnia parametry techniczne dla poddania jej końcowej obróbce lakierowania proszkowego)
3. Wyłączeniu z gwarancji podlegają uszkodzenia powłoki malarskiej spowodowane:
3.1. wadą konstrukcyjną malowanych obiektów,
3.2. czynnikami mechanicznymi,
3.3. czynnikami chemicznymi wywołanymi niewłaściwą konserwacją lub jej brakiem, konserwacją nie zgodną z zaleceniami wykonawcy powłoki lub kontaktem z czynnikami chemicznymi nie występującymi w określonych warunkach eksploatacji obiektu.
4. Gwarancji nie podlegają elementy, których szkody zostały wywołane na skutek działania temperatury powyżej 70 C na lakierowaną powierzchnie.
5. Gwarancja nie obejmuje elementów lakierowanych, na których wady powstałe w trakcie użytkowania nie przekroczą 5% powierzchni.
6. Nie podlegają gwarancji polakierowane profile uszkodzone mechanicznie i chemicznie lub narażone na działanie agresywnego środowiska w trakcie użytkowania.
7. Aby mogła być udzielona gwarancja:
7.1. powierzchnia lakierowana musi być w stanie surowym (nie poddana żadnej wcześniejszej obróbce),
7.2. elementów polakierowanych nie należy poddawać obróbce mechanicznej (gięcie, cięcie, tłoczenie, itp.),
7.3. w przypadku elementów przeznaczonych do lakierowania proszkowego należy uwzględnić fakt „punkt styku zawieszki”,
7.4. elementy ocynkowane „ogniowo” przed lakierowaniem muszą być poddane starannej obróbce oscylacyjno-mechanicznej w celu usunięcia wad występujących w powłoce typu – zlewy, zacieki, wtrącenia itp. (obróbka mechaniczna po stronie Zleceniodawcy),
7.5. elementy ze stali „czarnej” na których występują ostre krawędzie konstrukcji lub powstałe w wyniku cięcia, otworowania itp. muszą zostać odpowiednio mechanicznie wyoblone przed wykonaniem obróbki lakierowania proszkowego inaczej w miejscach ostrych krawędzi mogą wystąpić ogniska korozji co nie będzie podlegało reklamacji (wyoblenie mechaniczne krawędzi po stronie Zleceniodawcy),
7.6. powłoka cynkowa wyrobów przeznaczonych do lakierowania musi spełniać wymagania określone w normie PN- EN-ISO 1461 „Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe)- wymagania i badania”, która jest tłumaczeniem niemieckiej wersji językowej EN_ISO 1461:1999, stanowiącej wprowadzenie międzynarodowej ISO 1461:1999,
7.7. w przypadku kontynuacji zlecenia należy wpisać taką uwagę w zamówieniu co ma związek z uzyskaniem powtarzalności powłoki lakierniczej. Jednakowoż Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w odcieniach bądź połysku, gdyż producenci farb nie gwarantują, iż odcienie danego RALu będą identyczne w różnych partiach produkcji.
7.8. powierzchnie lakierowane proszkowo muszą być poddane okresowemu myciu przy użyciu miękkiej szmatki i czystej wody wodociągowej z niewielkim dodatkiem obojętnych środków myjących (konserwacje należy przeprowadzić przynajmniej raz w roku). Zabrania się używania środków do mycia okien oraz szorstkich szmatek czy gąbek.
8. Przy wykonaniu powłoki lakierniczej na różnego rodzaju materiałach (stal czarna, aluminium, stal ocynk) mogą wystąpić znaczne różnice w odcieniach w przypadku kolorów żółtych i pomarańczowych.
9. Ewentualna naprawa powłoki lakierniczej w przypadku elementów zabudowanych będzie wykonywana lakierami renowacyjnymi.
10. Na elementach ocynkowanych mogą wystąpić nierówności powłoki lakierniczej wynikające z nierównomiernej struktury nałożonego ocynku.
11. Okres, na który udzielana jest gwarancja określany jest indywidualnie w zależności od parametrów obiektów malowanych zgodnie z warunkami określonymi w dokumencie gwarancji.

X. Rozstrzyganie sporów.
1. Strony będą dążyły do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych na tle współpracy handlowej.
2. W braku porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.

XI. Postanowienia końcowe.
1. Strony zobowiązują się, że przy wykonywaniu zamówień nie będą naruszały praw osób trzecich, w szczególności prawnych znaków towarowych, zastrzeżonych wzorów użytkowych, nazwy handlowej, praw autorskich i patentów.
2. Strony będą na bieżąco informowały o zmianach w zakresie danych dotyczących Stron.
3. Strony ponoszą odpowiedzialność za działania osób trzecich, którymi się posługują przy realizacji zamówienia, jak za swoje własne działania.
4. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych, które uzyskają w trakcie współpracy. Ujawnienie informacji poufnej może nastąpić jeżeli obowiązek jej ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa polskiego bądź jest konieczny dla wykonania umowy.
5. Obowiązek, o którym mowa w pkt. 4 jest nieograniczony w czasie.

TERMIN WYKONANIA USŁUGI
Ze względu na dość duże moce przerobowe proponujemy naszym klientom stosunkowo krótkie terminy wykonania usługi: 2-5 dni w zależności od wielkości zlecenia i dostępności farby.

UWAGA! Zaznacza się, że gotowy pomalowany detal będzie bezpłatnie przechowywany na magazynie w odpowiednich warunkach przez okres 4 dni roboczych od momentu pomalowania i telefonicznego lub mailowego powiadomienia zleceniodawcy. Dłuższe przechowywanie na magazynie
wiąże się z opłatą w wysokości 20 zł netto za dzień.

Elementy stalowe surowe nie powinny nosić śladów korozji – w przeciwnym